115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-" /> 115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-" />

دریافت(تاریخ جهان(مجموعه تاریخ))

تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)|دریافت|سی وای|39015593|دانلود تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) , دانلود تاریخ جهان ,مجموعه تاریخ , دانلود , تاریخ جهان (مجموعه تاریخ) , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با موضوع تاریخ جهان(مجموعه تاریخ) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیدوره پیش از تاریخ

بقایاي جسدها از انسانهاي نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر
آفریقاي جنوبی، پکـن
(چـین)، هایـدلبرگ
(آلمـان) بـه
دست آمده است. طی سالیان دراز، تنها
ابزار انسان براي شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفـاع از خـود «سـنگ » بـود ؛


یعنی ابزار سادهاي که از محیط خود تهیه میکرد به همین دلیل
باستان شناسان ایـن دوران از زنـدگی انسـان را عصـر سنگ نامیده اند
.


کشف آتش از نخستین و مهمترین کشفیات بشر بود که زندگیاش را
بهبود بخشید
.

عصر یخبندان در حدود 11000 سال پیش به آخر رسید و آب و هواي
مناطق مختلف جهان وضعیتی نسبتاً ثابت یافت
.

در این زمان اجتماعات متعدد انسانی در میان دو رود، آسیاي
صغیر، آسیاي میانه، مصر، چین، آمریکاي مرکـزي، ایـران، اروپا و استرالیا میزیستند.
زنان را ابداعکننده کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفالسازي میدانند
.


کشاورزي از مهم ترین تحولات زندگی انسان در روي زمین بود:
زیـرا موجـب یکجانشـینی، ذخیـره غـذا، تقسـیم کـار و پیدایش اجتماعات منظمی شد که
بنیان تمدنهاي هزارههاي بعدي را تشکیل داد
.

در خاورمیانه کشت گندم و جو، در چین کشت برنج و ارزن و در
آمریکاي مرکزي کشت ذرت توسعه یافت. کشـاورزي در اروپا چند هزار سال دیرتر رایج شد
.


به تدریج در دشتهاي آسیاي مرکزي گله داري رواج یافت. اسب
نیز نخستین بار در همـین منطقـه اهلـی شـد و مـورد استفاده قرار گرفت. در قسمتهاي
ساحلی اروپا، صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد
.

یکجانشینی موجب توسعهي خانه سازي، تهیه انواع ظرف، پارچه و
سفال نیز شد
.

اختراع چرخ از دیگر دستاوردهاي مهمی بود که تاثیر به سزایی
در سرنوشت بشر گذاشت
. چرخ کوزهگري، آسیاب،
ارابه از جمله ارمغانهاي اختراع چرخ است
.

در فاصله 6000 تا 10000 سال پیش بشر توانست فلز را بشناسد و
از آن در ساخت ابزار استفاده کند
.

نخستین فلزي که کشف شد، مس بود و احتمالاً قلع دومین فلزي
بود که مورد استفاده قرار گرفت ؛پس از کشف آهـن و رواج بهرهبرداري از آن، تحولات
عمیقتري در زندگی انسان پدید آمد
.

پیدایش اجتماعات یکجانشینی وتوسعهي ابزار سازي و کشاورزي
بیش از همه بیش در مشرق زمین - نخسـتین تمـدن
ها از قبیل سومر، مصر، ایلام، هند، چین و نیزتمدنهاي آسیاي صغیر مربـوط
بـه ایـن منطقـه از جهـان اسـت
.جوامـع یکجانشین،
بیشتر در کنار رودهاي نظیر دجله، فرات، کارون و سند ساکن بودند
.
اسطوره در دوره پیش از تاریخ

اکثر مردم میان دو رود خداي ویژه کشاورزي به نام عشتر
(ایشتار) معتقد بودند. از نظر آنان ابتداي هـر سـال ایشـتار بـا

تموزي ازدواج میکرد. به خاطر ازدواج آنان بارندگی و محصولات
زیاد میشد. پس از آن تموزي میمرد و سال دیگر بهار دوباره زنده میشد
.


هند و اروپاییان معتقد بودند که خداي نیکی و بدي هر دو در
شکم خداي دیگري به نام زروان جـاي دارد
.خـداي بـدي
براي اینکه زودتر متولد شود شکم زروان را درید و بیرون آمد.
سپس خداي نیکی به دنیا آمد. چندي بعد نبـرد میـان آن
دو آغاز شد.یونانیان به
خدایان بسیاري معتقد بودند و تصور میکردند این خدایان در کوه الپ زندگی میکنند.
مصریان
نیز معتقد بودند از ازدواج دو خدا به
نامهاي ایزیس و اوزیریس فرزندي به نام هوروس پدید آمده است
.فرعونها معتقـد
بودند از نسل هوروس هستند و به نمایندگی از طرف او بر مردم
حکومت میکنند
.

پژوهشگران در مورد اساطیر به نتایج مختلفی رسیدهاند. گروهی
از آنان معتقدنـد کـه اسـاطیر ریشـه در طبیعـت دارنـد
چراکه مردم پیش از تاریخ تصور میکردند هر یک از پدید ههاي طبیعت مثل
خورشید. . . موجودات جانـداري هسـتند


که بر جهان حکم میراندند.

گروهی منشأ اساطیر را آرزوهاي خود انسان میدانند. گروهی
معتقدند که اساطیر در ابتدا واقعیت داشـته انـد و قهرمـان
اساطیر واقعی بودند که با گذشت زمان ماجراهاي مربوط به آنان شاخ وبرگ پیدا
کرده اسـت
.گروهـی میـان شـیوههـاي
زندگی مردم پیش از تاریخ و خدایان آنها رابطهاي قائل شدند
مثلاً اعتقاد به ایشتار را به علت اهمیت کشاورزي گفته اند
.

- از خطهاي رایج در دنیا، خط الفبایی است این خط به وسیله
فینیقیها (در لبنان) به وجود آمد اقوام سریانی (سوریه
)

آن را اخذ کردند و سپس ایرانیان، هنديها و ایغورها آن را از
سریانیها گرفتند خط لاتین که از خطهاي اروپـایی اسـت
نیز الفبایی میباشد.


مطالب دیگر:
دانلود تحقیق مبانی نظری مزیت رقابتی با فرمت ورددانلود تحقیق درباره خودکشی و رویکردهای آن  wordدانلود تحقیق درباره شخصیت و منش افراد wordدانلود تحقیق درباره انگیزه ی پیشرفت در زندگی  wordدانلود تحقیق درباره فرایند حسابرسی و استقلال حسابرس  wordدانلود تحقیق درباره گرافولوژی و خط شناسی علمی wordدانلود تحقیق درباره معنای سمبولیسم wordدانلود تحقیق درباره مهارت های فراشناختی  wordدانلود تحقیق درباره وسایل ارتباط جمعی wordپاورپوینت رودخانه ها و رسوبات دانلود تحقیق ارزيابی عملکرد مديران با فرمت ورددانلود تحقیق تحلیل SWOT با فرمت ورددانلود تحقیق انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش با فرمت وردپوستر آموزش مقابله با کرونا در مدارسپاورپوینت نگاهی به مهمترین موانع کسب و کارجزوه جبر پیشرفته دکتر علائیاندانلود تحقیق تعلق سازمانی با فرمت ورددانلود تحقیق ادبیات ساختار سازمانی با فرمت ورددانلود تحقیق معرفی بانک ملی ایران با فرمت ورددانلود تحقیق درباره اتیسم و عوامل بروز آن  wordدانلود تحقیق درباره ازدواج و عوامل تهدیدکننده زندگی مشترک  wordدانلود تحقیق درباره اعتیاد و عوامل آن wordدانلود تحقیق درباره الگوهای متفاوت فرزندپروری  wordدانلود تحقیق درباره بهداشت روانی و معیارهای آن wordدانلود تحقیق درباره پرخاشگری و تاثیر آن بر روابط  word