mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" /> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" />

دریافت(کتاب یادگیري رشته روانشناسی تربیتی)

کتاب یادگیري رشته روانشناسی تربیتی|دریافت|سی وای|39015585|دانلود کتاب یادگیري رشته روانشناسی تربیتی , دانلود کتاب , یادگیري رشته روانشناسی تربیتی , دانلود , کتاب یادگیري, کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فای,,,
هم اکنون فایل با موضوع کتاب یادگیري رشته روانشناسی تربیتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهایادگیري:تعاریف
ومفاهیم

مقدمه

انسان هایی که ما می
شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیري به آنچه که هسـتند رسـیده انـد.
آنـان عـادت هـايزندگیشان را آموخته
اند، و این عادت ها و همین طور خزانه معلومات، مهارت ها و شایستگی هاي انسانیشان
که آنـان راافراد متمایزي می
سازد، میتوانند با یادگیري تغییر یابند
.


بزرگسالان افرادي
بسیار قابل انطباق هستند و به شایستگی عمل می کنند. اینکه چگونه توانسـته انـد از
نقطـه شـروع کـودکیفوق العاده متکی به
دیگران و نسبتاً بی کفایت بوده اند تا به این نقطه پیش بروند، پرسشی حائز اهمیت و
قابل تعمق اسـت. بـهطور حتم، بخشی از
پاسخ به این پرسش در ساختار وراثتی و درك فرایند تحول (رشد) در جریان نشو و نما
نهفته است. بخـشدیگر که به مجموعه
شرایط متفاوت در زندگی فرد مربوط میشود، همانا یادگیري است. به طور کلی مشـخص شـده
اسـت کـهمهارت هاي انسانی،
ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگونی فراوانشان، همین طـور امیـدها، آرزوهـا،
نگـرش هـا و ارزش هـايانسانی از لحاظ تحول
تا حد زیادي به رویدادهایی وابسته اند که یادگیري نامیده می شود
.

اگر شخص بخواهد می
تواند در همین نقطه به تفکر خود در مورد یادگیري پایان دهد و خود را این گونه قانع
سـازد کـهتحول انسان با تمام
تجلیاتش به دو عامل رشد و یادگیري و کنش متقابل بین آنها وابسته است. شخص می تواند
در مورد


کودك بگوید «او خواهد
آموخت» درست همان گونه که می گوید «او بزرگ خواهد شد و این چیزها را پشت سر خواهـد


گذاشت» و انکار چنین
بیاناتی بس دشوار است. اما برابر ساختن یادگیري و رشد و نمو به عنوان رویـدادهاي
طبیعـی بـهمنزله نادیده گرفتن
مهمترین تفاوت بین آن دو است. عواملی که بر رشد و نمو اثر می گذارند به مقدار
زیـاد جنبـه ارثـیدارند؛ اما، عواملی
که بر یادگیري تأثیر می کنند، اساساً با رویدادهایی که در محیط زیست فرد وجـود
دارنـد، معـین مـیشوند. وقتی خمیر مایه
ارثی فرد هنگام بستن نطفه تعیین شد، تغییر در رشد او به آسانی میسـر نیسـت، مگـر
بـا تـدابیربسیار استثنایی، اما
اعضاي جامعه انسان که خود مسؤل مراقبـت از شـخص در حـال تحـول اسـت، بـر
رویـدادهایی کـهیادگیري را تحت تأثیر
قرار می دهند کنترل زیاد دارد. همان طور که به ما گفته اند «تجربه بزرگترین معلم
اسـت». ایـنبدان معنی است که
رویدادهایی را که فرد در حال تحول، تجربه می کنـد - چـه در منـزل، چـه در محـیط
جغرافیـایی ومدرسه، یا در محیط
هاي اجتماعی گوناگون دیگر - یادگیري او را مشخص می سازند، و بنابراین تا حد زیادي
نشـان مـیدهند که او چگونه
فردي خواهد شد
.


این وابستگی شدید
یادگیري به شرایط محیطی، مسؤلیت عظیمی را براي تمـام افـراد جوامـع بشـري بـه بـار
مـی آورد
.


موقعیت هایی که
کودکان در حال تحول در آنها قرار میگیرند، چه این موقعیت ها عمدي باشند یا غیر
عمـدي، حـداکثرتأثیر را روي آنان
خواهند گذاشت. در واقع، در حال حاضر درك بسیار روشنی از این که حدود این تـأثیر
چـه مـی توانـدباشد، وجود دارد. آیا
موقعیت هایی که امروزه فرد در حال تحول به طور مرسوم در آنها قرار می گیرد آن
چنـان هسـتندکه مشوق پرورش
متفکران متعهد، هنرمندان و یا دانشمندان بزرگ باشند؟ یا این موقعیت ها چنـان
هسـتند کـه چنـینتحولی را سرکوب می
کنند و بهره گیري کامل از تفکر و تعقل انسان را مانع می شوند؟


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت آماده: بررسی نقش و کاربرد کاتالیزگر یا کاتالیزور در صنعت خودرو و آب و مبدل ها📝پاورپوینت آماده: بررسی درمان اعتیاد با رویکرد بالینی و درمانهای طبیعی برای درمان سوء مصرف مواد📝پاورپوینت آماده: بررسی ویژگیها و خواص و تشریح گیاه میخک 55 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های مختلف رنگ ها 18 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی ارتباط و نقش رنگ در معماری 11 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش 44 اسلاید📝پاورپوینت آماده: آزمونهاي هوش و استعداد آزمون عملکرد پيوسته 74 اسلاید📝پاورپوینت آماده: اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخکاری مرکزی 22 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی جمعیت شناسی استان لرستان 45 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی اهمیت و نقش شخصیت در تصمیم گیری 11 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی نمونه موردی موارد خاص در حسابداری شرکت DANSK MINOX – شامل 15 اس📝پاورپوینت آماده: بررسی بيماري سالك ( ليشمانيوز ) سالك جلدي 27 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی روش های مختلف اختلاط بتن طرح اختلاط بتن به روش ACI – شامل 82 اس📝پاورپوینت آماده: بررسی جامع هوش هیجانی و دیدگاه روانشناسان برجسته 19 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی توربین های انبساطی و کاربرد آنها‌ در نیروگاه‌های تولید برق 34📝پاورپوینت آماده: بررسی فرند فید (friend feed) رسانه ها و شبکه های اجتماعی 19 اسلاید📝پاورپوینت آماده:بررسی ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 2📝پاورپوینت آماده: بررسی نظریه ها و دیدگاه های مختلف در خصوص روانشناسي بازي 53 اسلاید📝پاورپوینت آماده: آموزش پرورش قارچ های خوراکی بر اساس آخرین متد انجمن قارچ کاران هلند📝پاورپوینت آماده: گیاه شناسی بر اساس کتاب گیاه شناسی 1 دکتر نادری 250 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی انواع شیشه های مورد استفاده در ساختمان 61 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی جامع معماری سبز Green Architecture – شامل 39 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی جامع انواع پمپ های هیدرولیكی 31 اسلاید📝پاورپوینت آماده: پروژه درس تاریخ علم نورشناسی از دیدگاه ابن هیثم 34 اسلاید📝پاورپوینت آماده: بررسی فرهنگ و معماری هند 24 اسلاید