mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" /> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" />

دریافت(کتاب روانشناسی تربیتی)

کتاب روانشناسی تربیتی|دریافت|سی وای|39015584|دانلود کتاب روانشناسی تربیتی , دانلود کتاب , روانشناسی تربیتی, دانلود , کتاب روانشناسی تربیتی, کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با موضوع کتاب روانشناسی تربیتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهافصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی

روانشناسی پرورشی چنانچه از نام آن پیداست برخاسته از دو
نظـام مسـتقل یعنـی روانشناسـی و پـرورش ( آمـوزش و پرورش ) است

.روانشناسی پرورشی شاخه يا از علم روان شناسی است که در خدمت
پرورش کاران قرار دارد . روان شناسی خود یکی از شاخه يها علوم تجربی و علوم تجربی
نیز یکی از دانشها یا معرفتها ي بشري است . ویژگی مهم علوم تجربی این اسـت


که يافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست یم دیآ .
در علوم تجربی مشاهده به دو شـکل عمـده مشـاهده طبیعـی و


مشاهده کنترل شده صورت یم یگ رد . منظور از مشاهده طبیعی
دقت کـردن در امـور هسـتی بـدون دخـل و تصـرف در


آنهاست . مشاهده کنترل شده به آن نوع مشاهده گفته یم شود که
دانشـمند ابتـدا در موقعیتهـا ي مـورد نظـر خـود


تغییراتی ایجاد نما یدو آن گاه به مشاهده نتایج حاصل می
پردازد
.

روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهاي شناختی و ذهنی
زیربناي رفتار است
.

تعریف پرورش

پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به
رشد جسمی و شناختی ، روانـی ، اجتمـاعی یـا بـه طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان
در جهـت هنجارهـاي مـورد پـذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا کـردن استعدادهاي
آنها است


پرورش و کارآموزي

هدف کار آموزي، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهاي همه
جانبه افراد یا رشد شخصـیت آنـان نیسـت . بلکـه


منظور آن دادن فنون و مهارت يها مورد نیاز به کارآموزان براي
انجام شغل یا حرفهيا معین است بنابراین کار آموزش را


باید بخش کوچکی از پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد
پذیرفتن مشاغل و تخصص يها گوناگون است
.

تفاوت يها بین نهادهاي پرورش و دوره هاي کارآموزي


1 – پرورش فرآیندي است گسترده و دراز مدت با هدف يها
کلی و جامع ، در حالی که کارآموزي فعالیتی است محـدود


و مشخص با هدف يها دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً
کوتاه انجام یم ردیگ
.

2 – پرورش غالباً وظیفه نهادهاي رسمی و دولتی است در
حالی که دوره يها کـارآموزي را بیشـتر مؤسسـات صـنعتی و


خدماتی خصوصی و گاه دولتی براي تأمین نیروي انسانی متخصص
خود تأسیس و اداره یم کند
.

3 – دوره يها پرورشی عموماً بسیار کلی و جامع و مستمر
هستند ، اما هدف يها کارآموزي معمولاً محـدود ، مشـخص و مقطعی هستند
.


4 – در نظام يها پرورشی ، پرورش یابندگان آزادند تا
با بهره گیري از امکانات گوناگون نهادهاي پرورشی مانند معلمان ،


دروس مختلف و ... و با توجه به علائق و استعدادهاي متنـوع
خـود ، مسـیرهاي دلخـواه را برگزیننـد . امـا در دور ه يهـا


کارآموزي ، کارآموزان موظفند به رغم علاقه ها و استعداد هاي
مختلف خود به سوي هدف يها واحدي کـه در برنامـه آن
دوره ها در نظر گرفته شدهاند پیش بروند .


مطالب دیگر:
📝دانشگاه صنعت نفت📝دانشمندان رياضي ايراني📝دانه بندي خاک روش هيدرومتري📝دانه هاي روغني سويا و ذرت📝داور پزشكي و مسئوليت پزشكي📝داوری اخلاقی📝داوينچي📝دايره تجسس📝دبی سنج پره دوار danesh nia📝دبی سنج توربینی📝دبی سنج رقاصکی📝دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور📝دبي سنج هاي تيغه دوراني📝دبي سنجي سيالات📝در تدبیر مسافر برّ📝دراکونکولوس مدی نن سیس📝درامدی بر جامعه‌شناسی خانواده📝درآمد اینترنتی📝درآمد عمومی📝درآمد عملیاتی📝درآمدی بر جامعه‌شناسی خانواده📝درآمدی بر مشارکت مردمی وسازمانهای غیر دولتی📝درباره انرژی زمين گرمايی📝درخت دودويي و مرتب سازي با آن📝درخودماندگی اوتیسم